Moun Ki Rete Miami-Dade Kwé Trè Enpòtan Pou Distri Lekol Esye Grandi Program Manje Matin Pou Ede Timoun Ki Grangou

September 4, 2018

43 Pousantaj Timoun Ki Kalifye Pou Jwenn Manje Gratis Oubyen Manje Pou Ba Pri Ap Manje Sa Yo Bezwen Pou Déjne

Spokesperson pou Sandy Saintilus Florida Impactla

(Miami, FL, Monda, Mach 7, 2016) – Dapré sondaj  ke nou fe avek moun yo ki a rete nan Miami Dade yo yo reyalize ke le yon timoun grangou senyon problem serye nan kominote yo a emediatman. Yo kwé vini avek yon pwogram pou elév yo ka manje lekól la tankou fé yo déjne nan klas la kapab pote pi bon rezilta pou elév yo avek paran yo.

Nan Florid la nan 4 timoun gin 1 ki a batay avek grangou pandan setan Sélman 43 pousantaj timoun ki kalifye pou jwenn manje gratis oubyen manje pou ba pri ap manje sa yo bezwen pou déjne dapwé Florida Department of Agriculture and Consumer Services.

Spokesperson pou Sandy Saintilus Florida Impactla ap travay avek lekol nan Miami Dade pou idantifye bariaj ki anpéche timoun yo manje déjne le maten epwi yo ap apliké solisyon pou konekte plis timoun avék manje ke yo bezwen.

SOUNDBITE #1:

SI NOU KA FE PWOGRAM MANJE MATIN PI EFIKA. MIAMI DADE KA KONEKTE TIMOUN KI GRANGOU YO AVEK PROVIZYON POU YO JWENN BON MANJE CHAK MATIN POU YO KA RETE AN SANTÉ. LÉ DISTRI LEKÓL LAN ESEYE NOUVO FASON POU SÉVI TIMOUN KI PA NA KAFETERYA YO, NOU WÉ AMELYORASYON NAN TIMOUN YO. KI VLE DI PLIS TIMOUN AP BYIN KOMANSE JOUNIN YO POU YO KA KONSANTRE LÉ YO AP APRANN LEKÓL.

Sou vle plis enfòmasyon de Florida Impact visite www.FLimpact.org si non ale sou Facebook avek Twitter pou ka aprann plis de Share Our Strength’s No Kid Hungry campaign visite www.NoKidHungry.org

Comments are closed.

© News Generation, Inc. 2019